Zaproszenie na Walne zebranie członków K.Ż. PERKOZ 24.03.2018 godz 12:00

Posted on Posted in Aktualności, Sprawy klubowe, Wydarzenia

Zgodnie z §18 Statutu Klubu Żeglarskiego PERKOZ, Zarząd Klubu zaprasza wszystkich Członków KŻ PERKOZ na Zebranie Walne, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Zarzeczu, w dniu 24 marca 2018 r o godzinie 1200 ( I termin) lub 1230 ( II termin).

Ramowy plan zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
  2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Przyjęcie programu zebrania
  5. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową
   Zarządu w 2017 roku.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał (absolutorium dla
   Zarządu, uchwała zatwierdzająca wynik finansowy i inne zaproponowane).
  8. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie K.Ż. Perkoz – głosowanie i podjęcie
   stosownej uchwały.
  9. Przedstawienie planu działań w 2018 roku.
  10. Wolne wnioski i dyskusja.
  11. Zakończenie Zebrania

Propozycje zmian Statutu zostały przesłane na indywidualne adresy mailowe Członków Klubu.
Jednocześnie informujemy, że przed zebraniem będzie możliwość uiszczenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

Z pozdrowieniem żeglarskim
Zarząd KŻ Perkoz