Zawiadomienie o Walnym zebraniu członków Klub Żeglarskiego „Perkoz”

Posted on Posted in Aktualności

Zarząd KŻ PERKOZ, zgodnie z §18 Statutu zwołuje walne zebranie Członków Klubu na dzień

21 marca 2020 roku

o godz. 12:00 – 1 termin, godz. 12:30 – 2 termin

Które odbędzie się w świetlicy klubowej w Zarzeczu – ul. Żeglarska 5

Ramowy plan Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie programu zebrania
 5. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową Zarządu w 2019 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał:
  • absolutorium dla Zarządu
  • uchwała zatwierdzająca wynik finansowy.
  • Inne zaproponowane
 8. Wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej
  • Wybory komisji skrutacyjnej
  • Wybory komandora
  • Wybory pozostałych członków zarządu
  • Wybory przewodniczącego komisji rewizyjnej
  • Wybory członków komisji rewizyjnej
 9. Przedstawienie planu działań w 2020 roku.
 10. Wolne wnioski i dyskusja. Podjęcie stosownych uchwał
 11. Zakończenie Zebrania

W wolnych wnioskach propozycje ewentualnych zmian w statucie, zarys programu obchodów 45 rocznicy klubu.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd KŻ Perkoz