ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO PERKOZ

Posted on Posted in Aktualności

Zarząd KŻ PERKOZ, zgodnie z §18 Statutu zwołuje walne zebranie Członków Klubu na dzień

12 czerwca 2021 roku

o godz. 12:00 – 1 termin, godz. 12:30 – 2 termin.
Które odbędzie się w świetlicy klubowej w Zarzeczu – ul. Żeglarska 5

Ramowy plan Zebrania Walnego

 1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie programu zebrania.
 5. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową
  Zarządu w 2020 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał:
  a) uchwała zatwierdzająca wynik finansowy,
  b) absolutorium dla Zarządu,
  c) inne zaproponowane.
 8. Przedstawienie planu działań.
 9. Wolne wnioski i dyskusja. Podjęcie stosownych uchwał.
 10. Zakończenie Zebrania

W związku z aktualnym ciągle zagrożeniem epidemicznym na zebranie zapraszamy Członków
Klubu bez osób towarzyszących oraz zwracamy uwagę na konieczność zachowania
obowiązujących wymogów (w tym: maseczek, dystansu, dezynfekcji rąk itp.)

Zarząd Klubu PERKOZ