Walne zebranie sprawozdawcze 18.03.2023 godz. 10:00

Posted on Posted in Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO PERKOZ

Zarząd KŻ PERKOZ, zgodnie z §18  Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu na dzień

18 marca 2023 roku
o godz. 12:00  – 1 termin, godz. 12:30 – 2 termin. o godz. 12:00  – 1 termin, godz. 12:30 – 2 termin.

które odbędzie się w świetlicy klubowej w Zarzeczu – ul. Żeglarska 5

Ramowy plan Zebrania Walnego

 1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie programu zebrania.
 5. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową Zarządu w 2022 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał:
  • uchwała zatwierdzająca wynik finansowy,
  • absolutorium dla Zarządu,
  • inne zaproponowane.
 8. Przedstawienie planu działań.
 9. Wolne wnioski i dyskusja. Podjęcie stosownych uchwał.
 10. Zakończenie Zebrania

W związku z ubiegłoroczną dewastacją trawników klubowych zrytych przez dziki, zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Klubu na godzinę 10:00 w dniu zebrania celem naprawienia runi trawnikowej. Prosimy o przyniesienie własnych kopaczek, grabi czy łopat koniecznych do wykonania prac.