ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO PERKOZ

Posted on Posted in Aktualności

Zarząd KŻ PERKOZ, zgodnie z §18 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu na
dzień
16 marca 2024 roku
godz. 12:00 – 1 termin, godz. 12:30 – 2 termin.
Które odbędzie się w świetlicy klubowej w Zarzeczu – ul. Żeglarska 5

Ramowy plan Zebrania Walnego

 1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie programu zebrania
 5. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową
  Zarządu w 2023 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał:
  a) absolutorium dla Zarządu,
  b) uchwała zatwierdzająca wynik finansowy,
  c) inne zaproponowane.
 8. Wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej
  a) Wybory komisji skrutacyjnej
  b) Wybory komandora
  c) Wybory pozostałych członków zarządu
  d) Wybory przewodniczącego komisji rewizyjnej
  e) Wybory członków komisji rewizyjnej
 9. Przedstawienie planu działań w 2024 roku.
 10. Wolne wnioski i dyskusja. Podjęcie stosownych uchwał.
 11. Zakończenie Zebrania